BetalingsvoorwaardenTeneinde factuurfraude te vermijden en onze betalingsopvolging te automatiseren worden vanaf heden alle facturen digitaal verzonden. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen op volgend rekeningnummer:   BE74 7390 1398 8007

Heeft u opmerkingen dan dient u deze binnen de 20 kalenderdagen kenbaar te maken via de speciale link die daarvoor voorzien is op de door u ontvangen mail. De invordering wordt in dat geval opgeschort totdat uw opmerking is geregeld. Heeft u na deze periode nog niet gereageerd dan betekent dit dat u deze factuur rechtsgeldig heeft aanvaard.


Niet betaald op vervaldag? 


Indien u ten laatste op vervaldag nog niet heeft betaald dan zal u een eenmalige herinnering ontvangen waarbij u per onbetaalde factuur een administratiekost van € 8 aangerekend wordt. Dit dekt het extra administratieve werk en de kosten die een bijkomende herinnering met zich meebrengt.


Heeft u dan nog altijd niet betaald dan zal u in gebreke worden gesteld. Hierbij zal er van rechtswege een boete van 10% met een minimum van € 50 per factuur  verschuldigd zijn en wordt de interestvoet ‘betalingsachterstand handelstransacties’ toegepast.


In geval van gedeeltelijke betaling en conform de geldende wetgeving, zal dit eerst aangerekend worden op de schadevergoeding en de interesten en pas daarna op het oorspronkelijk factuurbedrag.


Laat u na van dan nog altijd niet te betalen dan gaan wij over tot een minnelijke en indien nodig een gerechtelijke invordering, welke een substantiële verhoging van de kosten met zich kan meebrengen.


Afbetalingsplan

Weet u dat u om bepaalde redenen het bedrag van een factuur niet in 1 keer kan betalen dan kan de debiteurenbeheerder u een afbetalingsplan toestaan zonder dat hij hiertoe kan verplicht worden. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij samen met u een aangepast afbetalingsplan kunnen opstellen. Zit uw dossier reeds in de minnelijke invorderingsprocedure dan heeft u zelf de mogelijkheid om via het platform een voor u aangepast afbetalingsplan te genereren.


Een afbetalingsplan betekent juridisch dat de door u niet-betaalde factu(u)r(en) samen met de eventuele boete en  interesten omgezet worden in een leningscontract. 


U ontvangt het afbetalingsplan en de bijhorende schulderkenning per mail.


Zendt u binnen de drie kalenderdagen deze documenten niet ondertekend  terug dan zal de gewone invorderingsprocedure worden verder gezet.


Mocht u om een of andere reden deze documenten binnen de 24h nog niet ontvangen hebben gelieve ons dan dringend te contacteren per mail zodat wij het nodige kunnen doen.


Wij wijzen er u op dat een gerechtelijke invordering een gevoelige verhoging van de kosten met zich kan meebrengen. Dit is te wijten aan de wettelijk verplichte vergoedingen die gerechtsdeurwaarders en advocaten aanrekenen. Alternatief BV staat volledig buiten de vergoedingen die door deze dienstverleners worden aangerekend.


Algemene voorwaarden

De nietigheid van een of meerdere van bovenstaande bepalingen impliceert niet de nietigheid van alle voorwaarden.


De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van alle voorwaarden. Alle geschillen aangaande onze facturen worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtban van Gent, afdeling Dendermonde, is bevoegd om hiervan kennis te nemen.