Partijen, contactinformatie en wijzigingen

Het gebruik van onze diensten wordt geregeld in deze algemene voorwaarden, die afgesloten worden tussen Alternatief BV (hierna “Alternatief BV”) en uzelf als gebruiker (hierna “Gebruiker) en/of Klant. Door gebruik te maken van onze diensten aanvaardt u onze algemene voorwaarden. Alternatief BV kan de algemene voorwaarden wijzigen. U wordt van de wijzigingen op de hoogte gebracht en, wanneer u de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, heeft u telkens de mogelijkheid een einde te stellen aan het contract en aan het gebruik van de diensten van Alternatief BV. Wanneer u de diensten van Alternatief BV na de wijziging van de algemene voorwaarden blijft gebruiken, stemt u in met deze wijziging. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op de Gebruiker. De Gebruiker dient van de toepasselijke Algemene Voorwaarden een kopie bij te houden.

​I. Alternatief BV

Onze contactgegevens zijn de volgende: 

​Alternatief BV 

​​Kerkskenhoek 72, 9450 Haaltert, België

​BTW nummer BE0563.846.944 

​RPR Gent – afdeling Dendermonde 

​E-mail : support@alternatiefbv.be 

​II. Klant - Gebruiker 

Voor elke klant wordt een gebruikersaccount aangemaakt op het Sales2Cash-platform. Binnen elke klantorganisatie kunnen meerdere gebruikers worden aangewezen, elk met een eigen gebruikersaccount. Deze gebruikers kunnen de diensten van het Sales2Cash-platform gebruiken voor professionele of zakelijke doeleinden binnen hun vertegenwoordigde organisatie. Hoewel het contract met de klant wordt afgesloten, zijn er ook verplichtingen voor de individuele gebruiker bij het gebruik van de alternatieve diensten en het Sales2Cash-platform, die worden uiteengezet in deze algemene voorwaarden. In geval van wijzigingen in de gebruikersgegevens zal de gebruiker Alternatief BV tijdig op de hoogte stellen. 

​III. Gebruikersaccount 

De gebruiker verkrijgt toegang tot Sales2Cash door middel van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Het gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via zijn/haar account en mag de inloggegevens niet delen met derden om toegang te verschaffen tot Sales2Cash. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden en zorgvuldig te beschermen. 


Beschrijving van de diensten

Alternatief BV biedt het Sales2Cash platform aan voor het verzenden en opvolgen van verkoopfacturen om debiteuren op een snelle en goede manier de verkoopfactuur te laten betalen met een hoge mate van controle en inzicht voor de klant.

Een overzichtelijk en transparant dashboard voor betalingsbeheer biedt gebruikers een eenvoudige interface voor het effectief beheren van betalingen, debiteuren, facturen, creditnota's, afbetalingsplannen en planning van verzendingen. Met dit dashboard kunnen gebruikers snel inzicht krijgen in de financiële gezondheid van hun bedrijf en proactief beheer van betalingsstromen uitvoeren. 

Duidelijk overzicht van status van betaling, inclusief betaalde bedragen en openstaande facturen. Debiteureninformatie is direct toegankelijk, met details over betalingsgeschiedenis, openstaande bedragen en eventuele afbetalingsregelingen. Factuurbeheer wordt gestroomlijnd door een overzicht van alle uitgestuurde facturen. 

Daarnaast is een concrete planning van verzendingen te volgen. De eenvoudige navigatie en filteropties stellen gebruikers in staat snel specifieke informatie te vinden, zoals klanten, datum,… 

Grafische rapportage op het dashboard biedt visueel inzicht in algemene financiële prestaties, betalingsgedrag en trends, waardoor strategische besluitvorming wordt ondersteund. Transparante weergave van afbetalingen op elke factuur, inclusief ontvangen betalingen, openstaande bedragen en kosten, draagt bij aan een gestroomlijnd beheer van betalingen en debiteuren. 


Kwaliteit van de diensten

Alternatief BV zet aanzienlijke inspanningen in om Sales2Cash op een gebruiksvriendelijke, nauwkeurige en soepele manier te laten functioneren. We streven ernaar om zowel op het platform als op onze website juiste en actuele informatie te verstrekken. Desondanks kunnen we niet garanderen dat alle informatie foutloos is, en daarom sluiten we elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de verstrekte informatie uit. 

De Gebruiker gebruikt de meest recente versie, door het gebruik van een oudere browser neemt de Gebruiker het risico dat niet alle functies beschikbaar zijn of correct functioneren.

 Alternatief BV streeft ernaar om de website zo veel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden, hoewel wij geen garantie kunnen bieden voor een continue 24/7 beschikbaarheid. Verminderde toegankelijkheid kan voorkomen als gevolg van gepland onderhoud of het verhelpen van storingen, onder andere redenen. 


Duur van de overeenkomst

De overeenkomst treedt automatisch in werking na ondertekening van de offerte en betaling van het voorschot op een afgesproken datum. De overeenkomst is van onbepaalde duur (tenzij anders overeengekomen) De Klant kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen waarbij de afhandeling van de laatste facturen in Sales2Cash zal gelden als opzegtermijn. De Klant stuurt een e-mail of een aangetekend schrijven naar Alternatief BV volgens de contactgegevens hierboven. 


Prijs en betaalvoorwaarden

Het gebruik van Sales2Cash wordt aangerekend per maand of per jaar volgens de geldende tarieven. De aanrekening gebeurt aan het begin van de periode. 

Alternatief BV kan haar tarieven aanpassen. Alternatief BV zal de Gebruiker van de gewijzigde tarieven op de hoogte brengen door vermelding per e-mail. Gewijzigde tarieven zijn onmiddellijk van toepassing. De meest gebruikelijke aanpassingen betreffen een jaarlijkse indexatie (basis: de Belgische gezondheidsindex) van de basisprijs en een aanpassing op basis van het totaal verwerkte facturen van het laatste jaar (met uitzondering van de overeenkomsten van langer dan 1 jaar). 

De facturen worden maandelijks of jaarlijks opgemaakt en moeten binnen de 10 werkdagen betaald worden. Indien u op vervaldag nog niet heeft betaald dan zal u een eenmalige herinnering ontvangen. 

Er wordt verondersteld dat elke betaling betrekking heeft op de oudste factuur. 

Heeft u nog altijd niet betaald voor het einde van de maand van de laatste licentievergoeding dan zal u in gebreke worden gesteld. Hierbij zal er van rechtswege een boete van 10% met een minimum van € 50 per factuur verschuldigd zijn en wordt de interestvoet ‘betalingsachterstand handelstransacties’ toegepast. 

Als bedragen onbetaald blijven na de ingebrekestelling, kan Alternatief BV de inning ervan, voorafgaand aan een gerechtelijke procedure, als erkend incassokantoor zelf invorderen hetzij toevertrouwen aan een gerechtsdeurwaarder, een advocaat of een derde. Bovenop de bedragen verschuldigd aan Alternatief BV, zal de Klant dan ook een forfaitair bedrag van € 40 alsook de kosten van de handelingen en interventies verricht door de gerechtsdeurwaarder, de advocaat of de derde voor hun inning en de voorschot- en/of incassorechten moeten betalen. 

In geval van gedeeltelijke betaling en conform de geldende wetgeving, zal dit eerst aangerekend worden op de schadevergoeding en de interesten en pas daarna op het oorspronkelijk factuurbedrag. 

Indien geen volledige betaling is op het einde van maand licentievergoeding / na ingebrekestelling + 30 dagen, dan worden de toegangen tot het platform geschorst tot volledige betaling. 


Aansprakelijkheid

De Gebruiker draagt als enige de verantwoordelijkheid voor het gebruik van Sales2Cash en de ingevoerde data. 

Zowel de Gebruiker als Klant maken gebruik van Sales2Cash op eigen risico. Alternatief BV heeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of het correct functioneren van haar diensten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de Klant om de juistheid van de gegevens te verifiëren. 

In geval van klachten of vorderingen van derden als gevolg van onjuiste facturering, en andere is de Gebruiker of Klant volledig aansprakelijk. Alternatief BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, en er is geen verhaalsrecht voor de Gebruiker of Klant tegenover Alternatief BV. 

Alternatief BV aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor opzettelijke fouten of bedrog; aansprakelijkheid voor andere fouten, inclusief zware fouten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alternatief BV is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van het gebruikersaccount. 

Indien Gebruiker of Klant gebruik maakt van software die gekoppeld is met Sales2Cash kan Alternatief BV niet aansprakelijk zijn voor fouten noch wijzigingen van derden die ervoor zorgen dat de diensten van Sales2Cash niet naar behoren functioneren. 

In elk geval is de aansprakelijkheid van Alternatief BV beperkt tot het vergoeden van schade die rechtstreeks voortvloeit uit haar ernstige fout of bedrog, met een maximumbedrag gelijk aan het totale bedrag van de facturen die de Gebruiker in de afgelopen 5 maanden daadwerkelijk heeft betaald. Alternatief BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, verlies van winst en schade als gevolg van bedrijfsonderbreking. 


Bescherming persoonsgegevens

​I. Verwerking van persoonsgegevens door Alternatief BV 

Bij aanmelding in Sales2Cash verstrekt de Gebruiker persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, die door Alternatief BV worden verwerkt. Alternatief BV zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het gebruik van Sales2Cash en zal ze niet voor andere doeleinden aanwenden. Het is mogelijk dat Alternatief BV het gebruik van haar diensten observeert om de functionaliteit te verbeteren. 

De persoonsgegevens van de Gebruiker of Klant zullen nooit aan derden worden verstrekt door Alternatief BV. De verwerking van persoonsgegevens zal niet langer plaatsvinden dan noodzakelijk voor het bereiken van de gestelde doelen. Via Sales2Cash kan de Gebruiker zijn/haar verwerkte persoonsgegevens inzien, de juistheid ervan controleren en eventuele correcties aanbrengen. Alternatief BV bewaart enkel de bijgewerkte gegevens. 

​II. Verwerking van persoonsgegevens door de Gebruiker/ Klant 

De Gebruiker en/of Klant zal via Sales2Cash persoonsgegevens, zoals klantgegevens, verwerken. De volledige verantwoordelijkheid voor deze verwerking ligt bij de Gebruiker en/of Klant, die ervoor zal zorgen dat deze handelingen voldoen aan de geldende wetgeving. Alternatief BV zal in dit geval fungeren als verwerker, enkel in overeenstemming met de instructies van de Gebruiker, zonder verdere verwerkingen op de verstrekte persoonsgegevens uit te voeren.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en/of Klant om te beoordelen of deze opslaglocatie voldoende is voor hun specifieke doeleinden, en zij dragen hierbij de verantwoordelijkheid voor deze beslissing. De data worden binnen de Europese Unie bewaart. 


Beveiliging

Alternatief BV implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevensverwerking, inclusief persoonsgegevens, te waarborgen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van vernietiging, verlies, ongeoorloofde wijzigingen en ongeautoriseerde toegang tot de gegevens. 

Hoewel Alternatief BV zich inzet om veiligheidsincidenten te voorkomen, kan de mogelijkheid van dergelijke incidenten niet volledig worden uitgesloten. Toegang tot Sales2Cash is uitsluitend mogelijk met de persoonlijke login en wachtwoord van de Gebruiker. 

In geval van een veiligheidsincident wordt het betreffende account onmiddellijk geblokkeerd. De Gebruiker dient contact op te nemen via support@alternatiefbv.be om het incident te melden en verdere assistentie te verkrijgen.

 

Intellectuele rechten

Sales2Cash is beschermd door intellectuele rechten waarvan Liberty Investment de houder is. De beschermde elementen mogen niet gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld worden zonder voorafgaande en geschreven toestemming. 

De Gebruiker mag delen van het platform gebruiken voor zijn/haar eigen gebruik (Bv. Interne rapportering) Liberty NV is ook de houder van geregistreerde merken, die niet zonder haar voorafgaande toestemming gebruikt mogen worden. 


Gebruik van data

De Gebruiker en/of Klant behoudt het eigendom van de gegevens die zij via Sales2Cash verwerken. Alternatief BV verwerft geen exclusieve rechten op de data die de Gebruiker en/of Klant gebruikt via Sales2Cash. 

Alternatief BV zal de data op een transparante wijze gebruiken en opslaan. De Gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze informatie af te drukken of te downloaden. Op aanvraag van de Gebruiker zal Alternatief BV de gegevens exporteren en beschikbaar stellen. Voor deze dienst zullen extra kosten in rekening worden gebracht op basis van regie (€120,00/uur – index januari 2024). 


Schorsing van account

Alternatief BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, een gebruikersaccount tijdelijk te deactiveren, of de Gebruiker en/of Klant de toegang tot een deel of het volledige dienstaanbod te ontzeggen. Dit kan plaatsvinden in geval van schending van de Overeenkomst door de Gebruiker en/of Klant, met name wanneer er serieuze vermoedens zijn van illegaal gebruik van het Gebruikersaccount of wanneer Alternatief BV een officieel verzoek ontvangt in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

Alternatief BV zal de Gebruiker op de hoogte stellen van de opschorting via het aan het account gekoppelde e-mailadres. De Gebruiker heeft 30 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de opschorting, door een e-mail te sturen naar support@alternatiefbv.be. Indien de bezwaren niet kunnen worden aanvaard, behoudt Alternatief BV zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen. 

Automatische opschorting van Gebruikersaccounts kan plaatsvinden indien er gedurende een ononderbroken periode van 90 kalenderdagen geen activiteit of gebruik van het account wordt vastgesteld. 


Beëindiging van de overeenkomst

De Klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op elk moment te beëindigen, waarbij de afwikkeling van de laatste facturen in Sales2Cash als opzegtermijn zal gelden. De Klant dient hiertoe een e-mail of aangetekend schrijven te sturen naar Alternatief BV. In geval van meerdere Gebruikers geregistreerd per Klant, wordt de opzegging enkel aanvaard door de bestuurder(s) van de Klant. 

Elke Partij behoudt het recht om de Overeenkomst te beëindigen indien de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld in geval van onbetaalde facturen. In een dergelijk geval eindigt de Overeenkomst automatisch en zonder de noodzaak van een voorafgaande gerechtelijke beslissing. 

Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Alternatief BV onmiddellijk het gebruik van het Gebruikersaccount stopzetten, waardoor Gebruikers per Klant geen toegang meer hebben tot Sales2Cash. Alternatief BV bewaart de gegevens van het Gebruikersaccount gedurende één maand na beëindiging van de Overeenkomst. Na deze periode zal Alternatief BV de data van het Gebruikersaccount definitief vernietigen of overdragen aan de Klant, op voorwaarde van een schriftelijk akkoord tussen beide Partijen over de vergoeding en modaliteiten. Het is belangrijk op te merken dat Alternatief BV geen back-up bijhoudt van beëindigde Gebruikersaccounts en geen enkele terugbetaling, al dan niet pro rata, zal uitvoeren. 


Extra bepalingen

​I. Klachten 

Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na ontvangst geprotesteerd worden. Daarna is de factuur onherroepelijk aanvaard en dient zij betaald te worden. Andere klachten met betrekking tot de Alternatief BV Diensten kunnen verzonden worden aan support@alternatiefbv.be. De Klant erkent dat bijkomende vragen, wensen, enz. geen reden kunnen zijn tot klacht. 

​II. Overmacht

Bij overmacht (omstandigheden buiten de controle van Alternatief BV) wordt Alternatief BV ontheven van alle verplichtingen en bijbehorende aansprakelijkheid. Dergelijke situaties kunnen onder meer natuurrampen, stakingen of lock-outs, brand, overstromingen, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag, en over het algemeen elke onvoorziene omstandigheid omvatten die het contractuele evenwicht aanzienlijk verstoort. Het maakt niet uit of de overmachtssituatie zich voordoet bij Alternatief BV zelf, een van haar leveranciers, of een van haar medewerkers.

​III. Nietigheid 

De nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In geval van nietigheid zullen de Partijen de nietige bepaling(en) vervangen door geldige bepaling(en) die zoveel mogelijk overeenkomen met de intenties achter de nietige bepaling(en). In elk geval behoudt de rechter de mogelijkheid om mogelijk buitensporige of onwettige clausules te reduceren tot wat wettelijk aanvaardbaar is. 

​IV. Geschillen 

In geval van geschil, zullen de Partijen het mogelijke doen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien dit onmogelijk blijkt, zal de bevoegde rechtbank van het geschil kennis nemen. Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.